KURS INSTRUKTORA NARCIARSTWA ZJAZDOWEGO w CHRZANOWIE

with Brak komentarzy

Termin: 27-31 stycznia 2020 r.

Miejsce: CHRZANÓW, Stacja narciarska NARTRAJ

Cena kursu: 1200 zł

 • Część specjalistyczna z narciarstwa: 1000 zł
 • Część ogólna: 200 zł*

Cena kursu zawiera: przeprowadzenie kursu, legitymację instruktorską, ubezpieczenie NNW

Wszelkie informacje:

 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ NA KURS?

 1. a) wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIA

DANE DO PRZELEWU:

Akademia Sportowo-Szkoleniowa Extreme Academy

 1. Sokratesa 13c/137

01-909 Warszawa

NIP: 537-220-28-37

Konto: mBank 40 1140 2004 0000 3902 7850 9288

Przelewy z zagranicy: PL40 1140 2004 0000 3902 7850 9288

w tytule należy wpisać: IMIĘ I NAZWISKO / NAZWĘ I TERMIN KURSU

 1. b) Zebrać wymagane dokumenty i dostarczyć na pierwsze zajęcia w papierowej, zawiązywanej teczce:

– kserokopię potwierdzenia przelewu całej kwoty

– wypełnić i podpisać formularz zgłoszenia na kurs

– kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej – np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego, legitymacji instruktorskiej, zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej

– 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

– kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów

– ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ DO UDZIAŁU W KURSIE INSTRUKTORSKIM (lekarz pierwszego kontaktu, sportowy lub medycyny pracy)

 

STRUKTURA KURSU:

Część ogólna kursu (teoria)

 • Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały zostaną

przesłane mailem). Ta część kończy się egzaminem ogólnym (pisemnym opisowym).

Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym terminie.

 • *Część ogólna obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe takie jak: anatomia,

fizjologia człowieka, pedagogika, psychologia, pierwsza pomoc przedmedyczna, teoria

sportu i treningu, metodyka wychowania fizycznego, teoria rekreacji ruchowej, fizjologia

wysiłku fizycznego, prawo w sporcie, korektywa i kompensacja, żywienie i dietetyka.

Materiały do nauki części ogólnej można uzyskać przed rozpoczęciem kursu. W tym celu należy

wpłacić pierwszą ratę 550 zł (gwarantującą miejsce na kursie) i wysłać maila (dołączając

potwierdzenie wpłaty lub przelewu w formie skanu) z prośbą o przesłanie materiałów do części

ogólnej kursu.

 • Z tej części ogólnej zwolnieni są:
 • absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku

wychowanie fizyczne lub sport

 • instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską

uzyskaną w latach 27.06.1997 ? 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra

właściwego do spraw sportu

 • absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, którzy uzyskali państwowe

zaświadczenie w latach 27.06.1997 ? 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra

właściwego do spraw sportu

 • osoby, które zdały u nas egzamin pisemny z części ogólnej.

Część specjalistyczna (teoria i praktyka)

 • Ćwiczenia, wykłady w Chrzanowie ? ta część kończy się egzaminem specjalistycznym.
 • Praca własna kursanta – opracowanie regulaminów zawodów sportowo – rekreacyjnych,

przygotowanie konspektów, opracowanie programu obozu sportowego, itp.

 

DLA KOGO JEST KURS?

Uczestnikiem kursu może być osoba, która:

 1. ukończyła 18 lat
 2. posiada co najmniej wykształcenie średnie (wymagane jest dostarczenie na rozpoczęcie

kursu kserokopii dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe)

 1. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich do udziału w kursie instruktorskim

(wymagane jest zaświadczenie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań uczestnika kursu)

 1. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (zobacz wykaz

przestępstw), o którym mowa w art. 46?50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

(Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857, z późn. zm.), lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z

wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. ?

Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.). (wymagane jest oświadczenie

uczestnika kursu)

 1. posiada wysoką sprawność fizyczną pozwalająca na swobodne wykonywanie ćwiczeń i

wytrzymanie kilku godzin zajęć ruchowych pod rząd

 1. posiada dobrą znajomość i umiejętności z narciarstwa

! Przypominamy o zabraniu sprzętu narciarskiego w dobrym stanie. Sprzęt można również na

miejscu odpłatnie wypożyczyć (wypożyczalnie).

! Obowiązkowo szkolimy się w kaskach !

 

PLANOWANY RAMOWY PROGRAM KURSU

 1. Wykłady

1.1. Historia narciarstwa w Polsce i na świecie.

1.2. Technika i metodyka nauczania.

1.3. Sprzęt narciarski.

1.4. Bezpieczeństwo i higiena zajęć w narciarstwie zjazdowym.

1.5. Niebezpieczeństwo gór, rodzaje śniegu.

1.6. Urazy narciarskie.

1.7. Prawa i obowiązki instruktora narciarstwa zjazdowego.

1.8. Charakterystyka konkurencji narciarskich.

1.9. Organizacja zawodów narciarskich dla dzieci i młodzieży.

 1. Zajęcia na stoku

2.1. Rozgrzewka i jej znaczenie.

2.2. Metodyka zajęć rekreacyjnych.

2.2 Ćwiczenia ogólnorozwojowe i ukierunkowane.

2.3. Ćwiczenia specjalne w narciarstwie zjazdowym.

2.4. Technika i metodyka elementów podstawowych: oswojenie się ze sprzętem, zakładanie

sprzętu, podnoszenie się, upadanie, pozycja podstawowa, poruszanie się na płaskim terenie,

podejścia, zwroty; ewolucje podstawowe : ześlizgi, jazda w linii spadku stoku, jazda w skos stoku,

jazda wyciągiem, skręt ślizgowy rotacyjny, skręt ślizgowy NW, przejazd łatwych form terenowych.

2.5. Technika i metodyka elementów drugiego stopnia: skręt cięty, skręt cięty NW, przejazd

różnych form terenowych, jazda na zróżnicowanej trasie, elementy alpejskiej techniki jazdy (slalom).

2.6. Technika i metodyka elementów trzeciego stopnia: skręt cięty WN, skręt kompensacyjny,

śmig cięty, freeride ? jazda pozatrasowa, przejazd trudnych form terenowych, elementy jazdy

sportowej, także na tyczkach.

2.7. Prowadzenie przez kursantów zajęć praktycznych.

2.8 Egzamin praktyczny.

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE

 1. Egzamin teoretyczny z wykładów prowadzonych w trakcie kursu.
 2. Egzamin ustny z opisu technik poszczególnych ewolucji narciarskich.
 3. Uzyskanie pozytywnej oceny z prowadzenia fragmentu wylosowanej jednostki lekcyjnej.
 4. Pozytywna ocena z praktycznej demonstracji elementów techniki jazdy.

 

 

Zostaw Komentarz