KURSY INSTRUKTORSKIE Z NARCIARSTWA ZJAZDOWEGO I SNOWBOARDU W ZAKOPANEM

with Brak komentarzy

KURSY INSTRUKTORSKIE Z NARCIARSTWA ZJAZDOWEGO i SNOWBOARDU W ZAKOPANEM

Terminy:      

 • 7-11 styczeń
 • 13-17 styczeń
 • 20-24 styczeń
 • 17-21 luty

Miejsce: Zakopane-Harenda (wykłady), zajęcia praktyczne na różnych stokach na karnecie TatrySki

Cena kursu:

 • Część specjalistyczna: 1250 zł
 • Część ogólna: 200 zł*
 • Całkowity koszt: 1450 zł

Cena kursu zawiera: przeprowadzenie zajęć praktyczno-teoretycznych, materiały do części ogólnej, egzamin końcowy, legitymację instruktorską, ubezpieczenie NNW.

                                     (Wyżywienie, zakwaterowanie i 5-cio dniowy karnet TatrySki we własnym zakresie)

Wszelkie informacje: 

 Kurs odbędzie się przy minimum 5 zgłoszonych osobach.

 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ NA KURS?

 1. a) wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIA

DANE DO PRZELEWU:

Akademia Sportowo-Szkoleniowa Extreme Academy Wojciech Litwiniuk

 1. Sokratesa 13c/137

01-909 Warszawa

NIP: 537-220-28-37

Konto: mBank 40 140 2004 0000 3902 7850 9288

Przelewy z zagranicy: PL40 1140 2004 0000 3902 7850 9288

w tytule należy wpisać: IMIĘ I NAZWISKO / NAZWĘ I TERMIN KURSU

 1. b) Zebrać wymagane dokumenty i dostarczyć na pierwsze zajęcia w papierowej, zawiązywanej teczce:

– kserokopię potwierdzenia przelewu całej kwoty

– wypełnić i podpisać formularz zgłoszenia na kurs

– kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej – np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego, legitymacji instruktorskiej, zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej

– 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

– kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów

– ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ DO UDZIAŁU W KURSIE INSTRUKTORSKIM (lekarz pierwszego kontaktu, sportowy lub medycyny pracy)

 

STRUKTURA KURSU

Część ogólna kursu (teoria)

 • Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały zostaną przesłane mailem). Ta część kończy się egzaminem ogólnym (pisemnym opisowym). Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym terminie.
 • *Część ogólna obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe takie jak: anatomia, fizjologia człowieka, pedagogika, psychologia, pierwsza pomoc przedmedyczna, teoria sportu i treningu, metodyka wychowania fizycznego, teoria rekreacji ruchowej, fizjologia wysiłku fizycznego, prawo w sporcie, korektywa i kompensacja, żywienie i dietetyka.

Materiały do nauki części ogólnej można uzyskać przed rozpoczęciem kursu. W tym celu należy wpłacić pierwszą ratę  600zł (gwarantującą miejsce na kursie) i wysłać maila (dołączając potwierdzenie wpłaty lub przelewu w formie skanu) z prośbą o przesłanie materiałów do części ogólnej kursu.

Z tej części ogólnej zwolnieni są:

 • absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub sport
 • instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską uzyskaną w latach 27.06.1997 ? 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
 • absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, którzy uzyskali państwowe zaświadczenie w latach 27.06.1997 ? 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
 • osoby, które zdały u nas egzamin pisemny z części ogólnej.

 

Część specjalistyczna (teoria i praktyka)

 • Ćwiczenia, wykłady w Zakopanem ? ta część kończy się egzaminem specjalistycznym
 • Uczestniczenie w zajęciach podczas obozu dla dzieci i młodzieży i analiza szkolenia prowadzonego przez doświadczonych instruktorów
 • Praca własna kursanta – opracowanie regulaminów zawodów sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie konspektów, opracowanie programu obozu sportowego, itp.

 

 

Uczestnikiem kursu może być osoba, która:

 1. ukończyła 18 lat
 2. posiada co najmniej wykształcenie średnie (wymagane jest dostarczenie na rozpoczęcie kursu kserokopii dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe)
 3. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich do udziału w kursie instruktorskim (wymagane jest zaświadczenie lub oświadczenie o braku przeciwskazań uczestnika kursu)
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (zobacz wykaz przestępstw), o którym mowa w art. 46?50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857, z późn. zm.), lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. ? Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.). (wymagane jest oświadczenie uczestnika kursu)
 5. posiada wysoką sprawność fizyczną pozwalająca na swobodne wykonywanie ćwiczeń i wytrzymanie kilku godzin zajęć ruchowych pod rząd
 6. posiada dobrą znajomość i umiejętności ze snowboardu lub narciarstwa zjazdowego

Przypominamy o zabraniu sprzętu narciarskiego lub snowboardowego w dobrym stanie. Sprzęt można również na miejscu odpłatnie wypożyczyć w wypożyczalniach.

! Obowiązkowo szkolimy się w kaskach !

 

PLANOWANY RAMOWY PROGRAM KURSU NA INSTRUKTORA SNOWBOARDU

 1. Wykłady (wybrane elementy)

1.1. Historia snowboardu na świecie i w Polsce.

1.2. Zasady i cele zajęć rekreacyjnych opartych o snowboard.

1.3. Zasady prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych.

1.4. Technika i metodyka nauczania snowboardu.

1.5. Kształtowanie sprawności ruchowej.

1.6. Rozwijanie zdolności motorycznych niezbędnych dla uprawiania snowboardu.

1.7. Sprzęt snowboardowy – dobór i konserwacja. Smary i zasady ich stosowania.

1.8. Bezpieczeństwo i higiena zajęć w snowboardzie.

1.9. Niebezpieczeństwo gór, rodzaje śniegu.

1.10. Urazy snowboardowe i pierwsza pomoc.

1.11. Prawa i obowiązki instruktora snowboardu.

1.12. Charakterystyka konkurencji snowboardowych.

1.13. Organizacja zawodów snowboardowych dla dzieci i młodzieży.

1.14. Egzamin teoretyczny

 1. Zajęcia na stoku

2.1. Rozgrzewka i jej znaczenie.

2.2. Gry i zabawy na snowboardzie.

2.3. Metodyka zajęć rekreacyjnych.

2.4. Ćwiczenia ogólnorozwojowe i ukierunkowane.

2.5. Ćwiczenia specjalistyczne na desce.

2.6. Technika i metodyka wybranych elementów

2.7. Oswojenie ze sprzętem i środowiskiem
– zakładanie sprzętu
– podnoszenie się i upadanie
– pozycja podstawowa i równowaga
– poruszanie się (płaski teren, stok)
– zwroty

2.8. Techniki podstawowe
– ześlizg (prosty, skośny) z zatrzymaniem
– jazda w skos stoku (przodem, tyłem)
– jazda w linii spadku stoku
– jazda wyciągiem
– skręt ślizgowy rotacyjny
– skręt ślizgowy
– skręt ślizgowy NW

2.9 Techniki zaawansowane

– skręty cięte

– śmig

– przejazd różnych form terenowych

– jazda tyłem

 1. Podstawowe elementy freestylu:
  – półobrót i obrót płaski FS i BS
  – ollie, nollie,
  – tailwheelie, nosewheelie
  – skok prosty na skoczni

 

PLANOWANY RAMOWY PROGRAM KURSU NA INSTRUKTORA NARCIARSTWA ZJAZDOWEGO

 1. Wykłady

1.1. Historia narciarstwa w Polsce i na świecie.

1.2. Technika i metodyka nauczania.

1.3. Sprzęt narciarski.

1.4. Bezpieczeństwo i higiena zajęć w narciarstwie zjazdowym.

1.5. Niebezpieczeństwo gór, rodzaje śniegu.

1.6. Urazy narciarskie.

1.7. Prawa i obowiązki instruktora narciarstwa zjazdowego.

1.8. Charakterystyka konkurencji narciarskich.

1.9. Organizacja zawodów narciarskich dla dzieci i młodzieży.

 1. Zajęcia na stoku

2.1. Rozgrzewka i jej znaczenie.

2.2. Metodyka zajęć rekreacyjnych.

2.2 Ćwiczenia ogólnorozwojowe i ukierunkowane.

2.3. Ćwiczenia specjalne w narciarstwie zjazdowym.

2.4. Technika i metodyka elementów podstawowych: oswojenie się ze sprzętem, zakładanie

sprzętu, podnoszenie się, upadanie, pozycja podstawowa, poruszanie się na płaskim terenie,

podejścia, zwroty; ewolucje podstawowe: ześlizgi, jazda w linii spadku stoku, jazda w skos stoku,

jazda wyciągiem, skręt ślizgowy rotacyjny, skręt ślizgowy NW, przejazd łatwych form terenowych.

2.5. Technika i metodyka elementów drugiego stopnia: skręt cięty, skręt cięty NW, przejazd

różnych form terenowych, jazda na zróżnicowanej trasie, elementy jazdy alpejskiej techniki jazdy

(slalom).

2.6. Technika i metodyka elementów trzeciego stopnia: skręt cięty WN, skręt kompensacyjny,

śmig cięty, freeride ? jazda pozatrasowa, przejazd trudnych form terenowych, elementy jazdy

sportowej, także na tyczkach.

2.7. Prowadzenie przez kursantów zajęć praktycznych.

 1. Egzamin praktyczny.

 

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE

 1. Egzamin teoretyczny z wykładów prowadzonych w trakcie kursu.
 2. Egzamin ustny z opisu technik poszczególnych ewolucji.
 3. Uzyskanie pozytywnej oceny z prowadzenia fragmentu wylosowanej jednostki lekcyjnej.
 4. Pozytywna ocena z praktycznej demonstracji elementów techniki jazdy.

Zostaw Komentarz